تعرفه ساخت کلیپ 

ساخت کلیپ از دقیقه ای 1200000 تومان - حداقل 3 دقیقه

تهران و کرج  میثم جعفری نژاد

0912-9308378

0937-3828687

شیراز علی بقایی 

0917-7093479